OK DIVERS

Duiken voor iedereen

 

Huishoudelijk reglement OK Divers         

Artikel   1.

1.       Gewone leden zijn zij, die de leeftijd van tenminste 12 jaar hebben bereikt.

2.       Het bestuur is bevoegd van de in artikel 1 genoemde leeftijd ontheffing te verlenen.  

Artikel  2.

Zij die voor het lidmaatschap in aanmerking wensen te komen melden zich daartoe bij het secretariaat. Ieder lid of aspirant-lid wordt geacht van de inhoud der statuten en het huishoudelijk reglement (beide gepubliceerd op de web-site) kennis genomen te hebben.  

Artikel  3.

Deelname aan de activiteiten van de vereniging geschiedt voor eigen risico. De leden zijn verplicht elke drie jaar of eerder indien hiertoe aanleiding bestaat, een medische verklaring in te vullen. Bij bijzonderheden dient het lid zich aan een medische keuring te onderwerpen deze keuring is verplicht voor leden van 45 jaar en ouder. Een bewijs van deze keuring dient in of bij het logboek te worden gevoegd en op verzoek te worden overlegd.  

Artikel  4.

Ieder lid verbindt zich door zijn toetreding als lid tot de vereniging zich te onderwerpen aan de WOSD standaard gedragsregels voor veilig duiken van WOSD. Zij zijn gehouden te allen tijde de aanwijzingen van de instructeur / duikleider, met betrekking tot de veiligheid, op te volgen.  

Artikel  5.

Het bestuur heeft de bevoegdheid commissie(s) te stichten. Het reglement van deze commissie(s) mag niet in strijd zijn met de statuten en behoeft de goedkeuring van het bestuur.   

Artikel  6.

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar.  Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.


Artikel  7.

Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging, meent alle maatregelen van orde bij oefeningen en activiteiten stelt alle reglement daarvoor vast, en treedt beslissend op in alle gevallen waarin die reglementen niet voorzien. De leden van het bestuur hebben te allen tijde het recht vergaderingen van eventuele onderafdelingen of commissies bij te wonen en hebben daarbij een adviserende stem.  

Artikel  8.

De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg voor de uitvoering van de aldaar genomen besluiten. Bij diens afwezigheid of ontstentenis treedt een der andere leden van het bestuur als leider der vergadering op.  

Artikel  9.

De secretaris is belast met het secretariaat. Hij houdt de ledenlijst bij, maakt verslagen van alle vergaderingen en voert de correspondentie van de vereniging ,  waarvan hij afschriften houdt. Op de algemene vergadering wordt door hem hierover verslag uitgebracht.  

Artikel  10.

De penningmeester voert het geldelijke beheer en de boekhouding, int de contributies en overige bedragen, betaalt de vorderingen op de vereniging en ondertekent de kwijtingen. Hij is alleen bevoegd uitgaven te doen, waartoe hij bij besluit genomen op de vergaderingen, gerechtigd is. Voor alle uitgaven behoeft hij de toestemming der overige bestuursleden, welke toestemming blijkt uit de goedgekeurde notulen van de betreffende bestuursvergadering. Jaarlijks wordt door hem op de jaarvergadering een verslag van de financiële toestand van de vereniging uitgebracht.  

Artikel  11.

Bestuursvergadering worden gehouden ten minste eenmaal per jaar en voorts dit de voorzitter wenselijk voorkomt. De secretaris op verzoek van de voorzitter of van twee bestuursleden, zo mogelijk, binnen een week een bestuursvergadering uit te schrijven. Voor het nemen van besluiten die rechtsgevolgen kunnen hebben moeten minimaal twee bestuursleden aanwezig zijn.                                                                

Artikel   12.

1.       Kandidaten voor het bestuur kunnen zowel door het bestuur als door de  leden gesteld worden.

2.       Kandidaten door de leden gesteld dienen uiterlijk twee weken voor de algemene vergadering schriftelijk te worden opgegeven aan het secretariaat.

3.       Bij  kandidaatstelling geldt dat minimaal een  persoon beschikt  over een instructeurs-licencie  en  verbonden zijn aan de staf en een afgevaardigde uit het duikteam.  

Artikel  13.

De stemming der personen geschiedt met gesloten en ongetekende briefjes.  

Artikel  14.

Ongeldig zijn blanco stembriefjes, ondergetekende stembriefjes, stembriefjes welke een persoon niet duidelijk aanwijzen, stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen.  

Artikel  15.

Een door de voorzitter op elke algemene vergadering te benoemen stemburo, bestaande uit drie leden, noteert het aantal uitgebrachte stemmen en beslist over de geldigheid daarvan,  

Artikel  16.

1.       Tijdens de door de vereniging verzorgde zwembaduren is onverkort het bepaalde in artikel 4 huishoudelijk reglement van kracht.

2.       Deelname aan conditietraining geschiedt op eigen initiatief en risico.

3.       Introducés worden in principe niet in het zwemwater toegelaten. De op dat moment verantwoordelijk instructeur kan, bij hoge uitzondering en als de situatie het toelaat, een introducé toelaten.      

Artikel  17.

Contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering met gewone meerderheid vastgesteld.

Er is mogelijkheid tot gezinskorting, de contributie bedraagt maximaal 2 betalende leden uit een gezin wanneer het gezin op een woonadres verblijft.

Artikel  18.

Wijzigingen in het huishoudelijk reglement moeten door een algemene vergadering met ten minste twee/drie der uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd, om van kracht te zijn, terwijl een/drie deel van de leden der vereniging bij de vergadering aanwezig moet zijn.  

Artikel  19.

In gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, treedt het bestuur beslissend op.  

Artikel  20.

Dit huishoudelijk reglement wordt onmiddellijk na aanneming van kracht.                 

Randwijk,  1 januari 2016.